Tổ Khúc Bầy Chim Bỏ Xứ
Tình Quê
Đây thôn Vỹ Giạ
Dalat trăng mờ
Trăng sao rớt rụng
Hồn là ai? Hồn là ai?
Trút linh hồn
Lạy Bà là Đấng Tinh Truyền Thánh Vẹn
Hỡi sứ thần Thiên Chúa Gabriel
Phượng Trì, ôi Phượng Trì