Phạm Duy 2 - Kỷ Niệm

Tóc mai sợi vắn sợi dài - ÁiVân/Duy Quang
Kỷ niệm - Thái Hiền
Tuổi ngọc - Thái Thảo
Thương tình ca - Duy Trác
Giọt mưa trên lá - Dalena
Đi đâu cho thiếp theo cùng - Hương Lan
Tình hoài hương - Thái Thanh
(các bài còn lại do các nhạc sĩ khác hoà âm)