Phù Du

Phù Du
Mắt biếc
Tưởng rằng đã quên
Biển
Người đi qua đời tôi
Dưới giàn hoa cũ
Giấc mơ hồi hương
Mơ ai
Duyên thề
Bài không tên số 4
Bài không tên số 2
Một thủơ yêu đàn