Đêm Nguyệt Cầm 2

Mùa thu không trở lại
Cuối cùng cho một tình yêu
Nửa hồn thương đau
Bản tình cuối
Em đi
Nghìn trùng xa cách
Người đi qua đời tôi
Nghìn năm vẫn không quên
Ngàn thu áo tím
Cỏ hồng
Niệm khúc cuối
Mùa đông sắp đến